Algemeen

Op deze website kun je meer informatie vinden over de masterfase. De leidende en meest geupdate informatie is te vinden op Brightspace

Na je Masteropleiding (M1) stroom je automatisch door naar je Masteropleiding 2 (M2), je begint dan met je seniorco-schappen. Tijdens deze seniorco-schappen ontwikkel je de bekwaamheden verder en leer je deze te integreren tot de vakbekwaamheid van de basisarts. Tegelijkertijd is er de mogelijkheid tot voorbereiding op het toekomstige beroepsprofiel. Het M2-jaar wordt in de affiliatieziekenhuizen buiten Groningen gelopen. Gedurende je hele M2-jaar blijf je verbonden aan dezelfde affiliatie. In overleg met de affiliatiecoördinator kan één coschap (en bij uitzondering twee coschappen) buiten de affiliatie gelopen worden (buitenland, enkele specialistische coschappen die in het UMCG worden aangeboden (klinische genetica en pathologie)).

Binnen de verschillende stages zal een vast deel voor onderwijs gereserveerd worden. Op de woensdagmiddag is er verplicht onderwijs. Daarin hebben net zoals in M1 reflectie en onderwijs een plaats. In M2 zal de inhoud echter meer discipilinegericht zijn. Je taken zullen als co-assistent steeds omvangrijker worden en je zal meer zelfstandig werken onder de supervisie van een arts. De stages kunnen in principe in alle aan de faculteit verbonden affiliatieziekenhuizen plaatsvinden. De inhoud en omvang van de stages, het onderwijs en de toetsing worden in het curriculum vastgelegd. Ieder coschap wordt na afloop elektronisch geëvalueerd.

Stageprogramma en verplichte coschappen
Een M2-jaar bestaat uit tien reguliere coschappen met een duur van vier weken. Eén van deze tien reguliere coschappen kan verlengd worden tot acht weken, of kan herhaald worden.

Het stageprogramma wordt in overleg met het affiliatiebureau vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de in M1 gelopen klinische stages. In M2 dient in ieder geval één coschap op de afdeling algemene interne geneeskunde of op een aan interne geneeskunde gerelateerde afdeling te worden gelopen (cardiologie, longgeneeskunde, maag-darm-leverziekten) en één coschap op de afdeling algemene chirurgie of op een aan chirurgie gerelateerde afdeling (vaatchirurgie, orthopedie, plastische chirurgie). Verplichte coschappen in M2 zijn huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde. Indien je in M1 geen neurologie, psychiatrie of kindergeneeskunde hebt gehad, zijn deze ook verplicht. In een aantal affiliaties is daarnaast ook gynaecologie/obstetrie een verplicht coschap. Eén regulier coschap kan in een ondersteunende discipline (radiologie, nucleaire geneeskunde, pathologie en medische microbiologie) gelopen worden. Wanneer je nog extra coschappen wilt lopen kan dit zover dit mogelijk is bij de desbetreffende affiliatie. Echter, voor deze extra coschappen gelden ook de examenregels. Dat betekent dat als je een onvoldoende hebt voor het coschap, het elfde of twaalfde coschap overgedaan moet worden.  

Tijdens de reguliere tien coschappen van het M2-jaar kan je een gecombineerd of geïntegreerd coschap in twee disciplines lopen. Hier geldt dat het afhankelijk is van de lokale mogelijkheden in een affiliatie. De twee vakken moeten wel een logische samenhang hebben. Kijk hiervoor naar de geaccepteerde combinaties. Heb je een eigen nieuwe combinatie, dan is hiervoor toestemming van de mastercoördinator vereist.  

Buitenlandmogelijkheden
Verder bestaat er de mogelijkheid om een regulier coschap in het buitenland te lopen. Hiervoor geldt dat de duur verlengd wordt tot acht weken. Je hebt toestemming van de affiliatiecoördinator nodig om naar het buitenland te gaan. Het beste kan je deze stage plannen aan het einde van je M2-jaar, zodat deelname aan de coachgroepen niet wordt onderbroken. Een goede planning, in overleg met de affiliatiecoördinator, de coördinator buitenlandstages, de regionale coördinator Sociale Geneeskunde en stageverlenende instanties, is cruciaal. 

Voor verdere informatie over M2 verwijzen we je door naar de studiegids.