Geschiedenis

De Medische Faculteitsvereniging (M.F.V.) Panacea zag op 20 augustus 1987 het levenslicht en bestaat dus inmiddels al meer dan 35 jaar! In al deze jaren is Panacea erg veranderd en uiteindelijk hebben alle ontwikkelingen haar gemaakt tot hoe ze nu is. Voor een goed begrip van de M.F.V. Panacea is het dan ook hoog tijd om eens het archief in te duiken voor een lesje over de geschiedenis van deze grote bloeiende vereniging!

Hoe het begon...

Voordat Panacea gevormd werd, waren er al een aantal jaar op de medische faculteit drie verschillende stichtingen/verenigingen welke zich in zetten voor de medische studenten. Deze “moeders” van Panacea waren M.S.F.G. (Stichting Medische Faculteit Studenten Groningen), Placebo en S.M.S. (Stichting Medische Studentenbelangen). De M.S.F.G. hield zich vooral bezig met politieke en algemeen vormende zaken (zoals Promed, de werkgroepen en de MASH). De Placebo was de feestende telg in de familie en hield zich dus vooral bezig met activiteiten. De S.M.S. was hoofd van het boekenbureau. Van deze drie stichtingen/verenigingen ontving alleen de M.S.F.G. subsidie van de faculteit. Het belangrijkste besluitvormende orgaan was het Algemeen Bestuur van M.S.F.G. Zij kwamen eens per maand bij elkaar om te vergaderen. Tijdens deze vergaderingen werd weliswaar veel koffie gedronken, maar werden er ook verhitte discussies gevoerd.

Het heeft echter twee en een half jaar geduurd voor dat M.F.V. Panacea een feit was. De aanleiding tot de eenwording vormde enerzijds de financiële constructie omtrent de subsidie van de M.S.F.G. Daarnaast werd de overlapping tussen de verschillende verenigen bekeken. Om de samenvoeging in goede banen te leiden werd er een integratie-commissie opgericht, aanvankelijk bestaande uit zes leden. Al snel stuitte men op wat problemen. Ten eerste zag het succesvolle S.M.S. het niet heel erg zitten om hun vermogen te delen met M.S.F.G. en Placebo. Een half jaar later liepen de besprekingen vast en hebben de zes tijdelijk hun taak laten rusten.

Later hebben drie van de zes, Niels Maijers, Rien Molenaar, Michel Holtrighter de draad weer opgepakt. Opnieuw waren er wat bedenkingen bij S.M.S., maar dit maal ook bij Placebo dat door de jaren heen ook succesvoller was geworden. Met de hulp van de heer Van Puffelen (RuG) als extern adviseur werd gezocht naar een geschikte structuur voor de ‘faculteitsvereniging’. Na dagen van discussie is er bewust gekozen voor een stichtingsvorm. Een stichting zou namelijk plannen en ideeën kunnen doorvoeren zonder toestemming van de Algemene Ledenvergadering. Zowel M.S.F.G., Placebo als S.M.S. konden zich vinden in deze besluitvorming. Na een prijsvraag voor de naam, was op 20 augustus 1987 de Stichting Panacea een feit.

Lustrum I: 1987-1992
Bij de oprichting bestond stichting Panacea uit 1240 leden. De eerste besturen hielden zich vooral bezig met het geven van vorm en inhoud aan de nieuwe vereniging. Er werden promotiecampagnes gehouden en nieuwe commissies en activiteiten bedacht. Naast de Galabal-, Almanak- en Symposiumcommissies ontstonden de Panessay, EvenementenCie, WAH en Werkgroep Faculteitsdagen (de huidige PanIC). 

In 1993 werd Panacea omgevormd van een stichting naar een vereniging. Op dat moment telde ze 1560 leden en was het eerste lustrum, dat gevierd werd onder de naam ‘Lijnen’, net achter de rug.

Lustrum II: 1992-1997
De Akcie, Orgie en BRC werden opgericht in 1994; in de jaren die volgden zouden nog meer commissies, werkgroepen en ook onderwijsvertegenwoordigingen het levenslicht zien. Het bestuur van dit jaar besloot bovendien om voortaan het bestuursjaar gelijk te laten lopen aan het kalenderjaar, omdat het inwerken van een nieuw bestuur dan niet meer in de zomervakantie zou vallen.

In het jaar 1996 werd de opleiding tandheelkunde, dat in 1991 gesloten door valse bezuinigingen was gesloten, weer geopend en begonnen de eerste studenten van een nieuwe lichting hun studie. Tegelijk werd ook de nieuwe HBO-opleiding mondhygiëne toegevoegd aan de faculteit. Panacea besloot ook deze nieuwe studenten een plekje te bieden onder haar vleugels.

Ten tijde van het tweede lustrum met als thema ‘Operation X’ telde de vereniging 1880 leden en was net de eerste Arbeidsmarkt Informatiedag gehouden.

Lustrum III: 1997-2002
In 1998 werd het oude verengingslied ‘Drink meer prik’ vervangen door een meer passend lied; ‘Vrouwe Panacea’. In dit jaar werden verschillende commissies opgericht voor de nieuwe tandheelkundige studenten, zoals ProDent, die de belangen van de studenten behartigt, en Al-Dente, die activiteiten organiseert voor tandheelkunde en mondhygiëne. Later volgden de symposiumcommissie (TaMoSympcie), de Arbeidsmarkt Informatiedagcommissie en de Coördinator voor Thk/Mhg binnen het bestuur.

De rode draad van de derde vijf jaar van het bestaan van Panacea is ongetwijfeld de verhuizing. Eind 2002 zijn de verhuisplannen verwezenlijkt en betrekt Panacea, samen met de verenigingen van farmacie Pharmaciae Sacrum en bewegingswetenschappen Studiosi Mobilae de ruimtes in de studentengang in de kelder van de medische faculteit. Daar zijn de bestuurskamer, vergaderruimtes, de computerruimte en de boekenbalie gevestigd die voorheen aan de overkant van de weg in een gebouwtje waren weggedrukt..

Al direct bij de eerste plannen was besloten om met de verhuizing ook een nieuw logo te presenteren. Vertraagd door het uitstellen van de verhuizing door de faculteit werd het logo uiteindelijk pas ten tijde van het derde lustrum ‘High fever’ gepresenteerd. 

Lustrum IV: 2002-2007
Rond het jaar 2002 waren de opleidingen tandheelkunde en mondhygiëne behoorlijk gegroeid en is besloten om de eigen tandheelkunde vereniging, die voor de sluiting in 1991 in Groningen bestond, nieuw leven in te blazen. In 2003 was de oprichting van de T.M.F.V Archigenes een feit en sinds dat jaar organiseert zij een eigen introductieprogramma en activiteiten. 

In de jaren die volgden stond de M.F.V. Panacea zelf ook niet stil. De oprichting van een Vierdejaarscommissie (tegenwoordig BaCo) werd een feit en bovendien zijn onder andere de Masterraad en een band opgericht. 

Rondom dezelfde tijd zijn aanpassingen gemaakt wat betreft de documenten en regelgeving van de vereniging. In 2003 werden de Statuten gewijzigd en werd hierin een overgangsregeling voor studenten tandheelkunde en mondhygiëne toegevoegd. Hieruit volgde dat tandheelkunde- en mondhygiëne studenten die voor het jaar 2002 lid waren geworden van de M.F.V. Panacea dit ook zouden blijven, maar dat nieuwe studenten geen lid van meer konden worden van Panacea.

In de jaren 2005 en 2006 is ook het Huishoudelijk Reglement compleet herschreven. Een hernieuwd HR, met hierin onder meer een wijziging van de titels van de bestuursfuncties, werd in 2006 aangenomen. Tegelijkertijd werd het Verenigingsdocument in het leven geroepen, waarin de lopende zaken van de vereniging staan beschreven. 

Het jaar 2007 stond helemaal in het teken van het vierde lustrum. De 20ste verjaardag van onze Vrouwe werd groots gevierd in een week vol activiteiten rondom het thema ‘Knock out your senses’. Hiermee was Panacea klaar voor de reis naar haar vijfde, ditmaal zilveren, lustrum.

Lustrum V: 2007-2012
In 2008 is een ontwerp voor een mooi, nieuw vaandel aangenomen. In ditzelfde jaar is de M.F.V. Panacea belastingplichtig bevonden en werden de financiën van de vereniging eens goed onder de loep genomen. 

In het jaar 2009 voor het eerst in de geschiedenis van Panacea een zeskoppig bestuur zitting. Met een nieuw overkoepelend thema van de verjaardag van Panacea; de Dies Natalis, is deze week goed op de kaart gezet. 

Bestuur 2010 boog zich over een nieuw bank- en boekencontract en zette de eerste stappen richting de viering van het vijfde lustrum met het vormen van de Lustrumcommissie.
 
In 2011 werd er verhuisd naar een groter hok en er werd een meerjarenplan opgesteld waar we vijf jaar mee vooruit kunnen. 

In 2012 was het tijd voor het vijfde, zilveren lustrum: 'Get Shocked and Drop the Beat' shockeerde ons met onder andere een fantastisch zwembadfeest en een live-operatie die de krant heeft gehaald. 

Lustrum VI: 2013-2017
In 2013 kijken we terug op een schitterende musical 'The Wiz' in Martiniplaza waarvoor we een viersterrenrecensie ontvingen van theatergoeroe Jaques D'Ancona. Daarnaast heeft het bestuur voor het eerst een Actieve Ledenweekend op Ameland georganiseerd en zorgde ze ervoor dat Panacea een frisse nieuwe look kreeg in de gloednieuwe huisstijl met bijbehorende restyle van het oude logo. Tevens is het allereerste erelid benoemd: Epke Zonderland.

In 2014 is de Panacea app gelanceerd en werd Steven Immenga als eerste lid van verdienste benoemd. Het Comité van Aanbeveling werd tevens opgericht en bovendien werd de Stichting Co-Out officieel een commissie van onze vereniging.

2015 stond in het teken van grote veranderingen. De ALV is aangepast en hier zijn onder andere een bestuursfunctie- en een bestuursjaarsverschuiving goedgekeurd. De musical is dit jaar twee achtereenvolgende avonden opgevoerd in de Stadsschouwburg en bekroond met een lovende recensie. De ledenpas kan nu worden gehanteerd als kortingspas en de carrièrepagina is bovendien geheel vernieuwd.

In 2016 is onder andere een prachtige nieuwe website gelanceerd, via welke je nota bene deze tekst leest! Daarnaast zijn onder andere alle voorbereidingen getroffen voor het Lustrum van 2017. Het bestuur van 2016 heeft verder een maand langer gezeten om de verschuiving te realiseren.

2017 stond in het teken van het 6e lustrum van de M.F.V. Panacea: Vertigo, Dizzy from head to toe! Daarnaast is de musical Aïda tweemaal opgevoerd voor een groots publiek. Ook zijn in 2017 twee nieuwe leden van Verdienste aangesteld, twee van de oprichters van Panacea: Dick Hofstee en Niels Maijers.

Lustrum VII: 2018-heden
2018 stond in het teken van digitalisering, internationalisering en professionalisering. Zo kunnen voortaan bijna alle activiteiten met iDEAL betaald worden en heeft de vereniging een duurzaamheidskeurmerk gekregen. 

In 2019 is er veel aandacht geweest voor loopbaan en inclusie en zijn er plannen gemaakt voor het verschuiven van het bestuursjaar. 

2020, het Corona jaar. Veel activiteiten verliepen anders dan anders en helaas moesten er veel worden afgelast. Desondanks is er veel gebeurd. De voorbereidingen voor een bestuursperiodeverschuiving zijn getroffen en er is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, waarvoor Panacea een zilveren duurzaamheidslabel heeft gekregen. 

In 2021 gingen zowel het 34e als het 35e bestuur van start. Ook Corona speelde dit jaar een rol. Zo vond de GMA online plaats en waren er diverse online activiteiten. Gelukkig kon er genoten worden van een prachtige wintersport in Saalbach-Hinterglemm. Daarnaast werden in dit jaar veel voorbereidingen getroffen voor het 7e lustrum. 

In 2022 was het tijd voor het 7e lustrum van de M.F.V. Panacea met als thema 'Abasia, bevroren in beweging'! In de maanden mei en juni vonden er diverse activiteiten plaats om het 35-jarig bestaan van de vereniging te vieren.